วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ เสริมสร้างสายใย ให้ใจเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างสายใย ให้ใจเข้มแข็ง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว เช่น ทำให้เกิดความเครียด การจัดการกับเวลาที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัว ก่อให้เกิดครอบครัวแตกแยก หรือการใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม หากเด็กและเยาวชนมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศในอนาคต และจากข้อมูลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดส่วนใหญ่มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง เด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพียงคนเดียว หรืออยู่ในความดูแลของญาติ อีกทั้งผู้ปกครองขาดทักษะในการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม ทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไปในทางที่เสียหาย คบหาเพื่อนนอกบ้านและเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจนถูกจับกุมดำเนินคดี
 
นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
ให้เกียรติเป็นประธาน/กล่าวเปิดงานโครงการฯ

 
       ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งได้รับการปล่อยตัวเพื่อกลับไปอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ได้มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่เหมาะสม และตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่พึ่งมีและปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง กลุ่มงานคดีจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่มั่นคง บิดามารดา ผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาอย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปกระทำผิดอันเป็นปัญหาของสังคมต่อไป
 
  

  
 

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครองได้มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้น เข้าใจความรู้สึกของกันและกัน

          ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครองได้รับการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว และสามารถดำเนินชีวิตตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม

         ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ

         ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความตระหนักในการรู้จักวางแผนอนาคตอย่างถูกต้อง
 
 

 
 

กิจกรรมโครงการ

        ๑. กิจกรรมฟังคำบรรยายจากวิทยากร
             - บทบาทหน้าที่ และการสร้างสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว และแนวทางการอบรมเลี้ยงดู โดยคุณกวี วรอรรถธนกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

 
         - ทักษะการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัญหาได้อย่างปลอดภัย โดยนางสุปรียา จรัสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
        ๒. กิจกรรมกลุ่มนันทนาการ โดยคณะทำงานสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑. เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้รับทักษะการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีความใกล้ชิดอบอุ่นยิ่งขึ้น

      ๒. ผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาแนะนำเรื่องวิธีเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม

      ๓. ลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

       นายอิสรภาพ เพชรรักษ์ พนักงานคุมประพฤิตชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

“วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖”
 

 
        วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
 
ท่านโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประธาน
 พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
 
 
      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ภายในหน่วยงาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความเกี่ยวกับพ่อที่ฉันรัก การแสดงความรักความกตัญญูที่ลูกพึงมีต่อพ่อ (มอบดอกพุทธรักษา)...

 
 
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมญาติเยี่ยมใกล้ชิดระหว่างเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารกลางเลี้ยงเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
            ๑. คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี โดยคุณวันทนา จุลภัทรเทวิน คุณขวัญใจ ชยางคานนท์ ร่วมบริจาคเกี๋ยวเตี๋ยวหมูเลียง
           ๒. คณะผู้กรรมการสงเคราะห์จังหวัดตราด นำโดย ผอ.จินนารี ธนาภิบาลชน ผู้อำนวยการสถานพินิจตราด นายกรวย วงษ์ทอง ประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.ตราด นายฐิติพัทธ์ เนาว์เพชร รองประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.ตราด ร่วมบริจาคไข่ไก่ จำนวน ๑๐ แพ็ค สับปะรด จำนวน ๑๐ ลูก ข้าวเหนียวน่องไก่ น้ำปลา ๒๐ ขวด น้ำยาล้างจาน ๕ โหล ยาหม่อง ๑๕ ขวด ของขวัญ ๕ กล่อง ขนมขบเคี้ยวเลย์ ๕ โหล
           ๓. คุณอารีย์ ศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์สพ.จันทบุรี บริจาคยาคูลท์ จำนวน ๒ แพ็ค
 
    

  
 


 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                      นายคมสรรค์ ลายเก่ตุ                นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                      นายภูมินันท์ คุณที                     นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                      นายวชิรวิทย์ ด่านนิติสิริกุล         นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
 
           โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่านพระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
 
             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติเป็นอย่างดี ประกอบด้วย นายเกษมสันต์ อำพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ,นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดระยอง , คุณสุปรียา จรัสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี, นางสุรัสวดี เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว , นางจินนารี ธนพรภิบาลชน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดตราด ,นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ,คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดจันทบุรี และ คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดตราด  ตลอดจนประชาชน ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน
         ทั้งนี้คุณอารี เอนกศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ผู้ดำเนินโครงการ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน..
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          คุณยุพิน จิตพาวสาร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบรี พร้อมคณะ บริจาคขนมหวาน ข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวสังขยา เลี้ยงเด็กและเยาวชน ผู้มีเกียรติ
        คุณเจตนา กีรติโฌชานันท์ ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรี และคณะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลบางกะจะ ร่วมทำบุญ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
          คุณอารี ศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ บริจาคยาคูลย์ จำนวน ๕๐๐ ขวด
          คุณเสมอใจ แช่อึ้ง บริจาคขนมเค้ก
         พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญกับเด็กและเยาวชน ที่ไม่ประสงค์ออกนาม มา ณ โอกาสนี้
         
ยอดเงินบริจาคร่วมทำบุญ ทั้งสิ้น ๒๐๔,๙๔๖.๗๕ บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ... สาธุ
 
 
 
 
ฝ่ายประสานงานโครงการ
                 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
                 กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน
  

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด


โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖


หัวหน้าสถานแรกรับกล่าวรายงาน

หลักการและเหตุผล

          กีฬามีส่วนทำให้ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีส่วนประกอบมากมาย อาทิเช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง หลอดเลือด และอวัยวะอื่นๆอีกมากมายมีความแข็งแรงและมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี แต่ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาก็อาจเกิดความเสื่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง รวมๆกันเรียกว่าปัญหาสุขภาพ ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อช่วยร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆมีความแข็งแรงและสามารถป้องกันโรคได้ ความจำเป็นในการออกกำลังกายมิใช่เพียงแค่เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่เองก็จำเป็นต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการดำเนินการสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ให้มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ร่วมรณรงค์ต้ายภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้เยาชนหันมาสนใจกีฬามากกว่าการไปมั่วสุมกับยาเสพติดจึงมีการได้จัโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกำลังกายมากยิ่งขึ้นและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯได้ออกกำลังกายเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด

ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการแข่งขันฯ


       สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ รับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด ด้านการกินอยู่ หลับ นอน การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพการตรวจจิตวิทยา การให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อื่น อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้นและมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงและส่งเสริมทักษะในด้านการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือกันพัฒนาองค์กรให้พัฒนาในรอบด้าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและช่วยให้ห่างไกลยาเสพติดได้อีกด้วย


นักกีฬาสีน้ำเงิน

นักกีฬาสีชมพู

นักกีฬาสีส้ม

นักกีฬาสีเหลืองวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

    ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบำบัดในด้านร่างกาย

    ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย

    ๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนับสนุนในด้านการทำงานเป็นทีม

    ๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

    ๕. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่


กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน + เจ้าหน้าที่ ได้แก่

             ๑. ฟุตซอล
             ๒. วอลเล่ย์บอล
             ๓. แชร์บอล
             ๔. ตะกร้อ
             ๕. เปตอง
             ๖. กีฬาฮาเฮ


เก็บตก... ขบวนพาเหรด /พิธีเปิด

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ

        นายทรงเกียรติ จันทร์พรม   นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ 
        นายวุฒิชัย ล้อมทอง         นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ