วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One  ในสถานศึกษา ระดับประเทศรอบพื้นที่ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมที่เยาวชนนำไปร่วมได้แก่ กิจกรรมการเพ้นท์ขวด/แก้ว และการทำต้นไม้จากดินประดิษฐ์ โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก


ชมรม To Be Number One ชื่อภาษาไทย "การรณรงค์ป้องกัันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
องค์ประธานชมรม ทุูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
คำขวัญ เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ 
1. การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกทั้งในและนอกโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ และ
4. สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น