วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ สถานพินิจ ฯ จันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
หลักการและเหตุผล
                 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามสากลนิยมนั้น ได้ยึดถือปฏิบัติตลอดทุกปีเรื่อยมาและจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเปลี่ยนศักราชใหม่ต่อเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ของทุกปีจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก เด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศหากสังคมให้ความสำคัญและครอบครัว ปลูกฝังในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เด็กและเยาวชนจึงถือว่าเป็นอนาคตของชาติ รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ เกิดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สามารถตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติตลอดจนมีของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้กล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในทางที่เหมาะสม

                 ดังนั้น กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนให้กลับไปเป็นคนดีของสังคม ได้ตระหนักถึงจึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์ ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างกันและกัน ทำให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในทางที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัว และสังคม
          ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
          ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิดและกล้าแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม
         ๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าและผ่อนคลายความตึงเครียด


กิจกรรม
           ๑.  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนอื่น จำนวน ๑๐ คน
                ๒.   กิจกรรมมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพ "เด็กดี"
                ๓.   กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน
                ๔.   การจับสลากรับของรางวัล
                ๕.   กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อรับของรางวัล
  เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ
             นายธนวัฒน์ บุญฤทธิ์   นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

ดูภาพกิจกรรมผ่าน Youtube

1 ความคิดเห็น: