วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด


โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖


หัวหน้าสถานแรกรับกล่าวรายงาน

หลักการและเหตุผล

          กีฬามีส่วนทำให้ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีส่วนประกอบมากมาย อาทิเช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง หลอดเลือด และอวัยวะอื่นๆอีกมากมายมีความแข็งแรงและมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี แต่ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาก็อาจเกิดความเสื่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง รวมๆกันเรียกว่าปัญหาสุขภาพ ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อช่วยร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆมีความแข็งแรงและสามารถป้องกันโรคได้ ความจำเป็นในการออกกำลังกายมิใช่เพียงแค่เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่เองก็จำเป็นต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการดำเนินการสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ให้มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ร่วมรณรงค์ต้ายภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้เยาชนหันมาสนใจกีฬามากกว่าการไปมั่วสุมกับยาเสพติดจึงมีการได้จัโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกำลังกายมากยิ่งขึ้นและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯได้ออกกำลังกายเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด

ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการแข่งขันฯ


       สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ รับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด ด้านการกินอยู่ หลับ นอน การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพการตรวจจิตวิทยา การให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อื่น อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้นและมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงและส่งเสริมทักษะในด้านการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือกันพัฒนาองค์กรให้พัฒนาในรอบด้าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและช่วยให้ห่างไกลยาเสพติดได้อีกด้วย


นักกีฬาสีน้ำเงิน

นักกีฬาสีชมพู

นักกีฬาสีส้ม

นักกีฬาสีเหลืองวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

    ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบำบัดในด้านร่างกาย

    ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย

    ๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนับสนุนในด้านการทำงานเป็นทีม

    ๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

    ๕. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่


กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน + เจ้าหน้าที่ ได้แก่

             ๑. ฟุตซอล
             ๒. วอลเล่ย์บอล
             ๓. แชร์บอล
             ๔. ตะกร้อ
             ๕. เปตอง
             ๖. กีฬาฮาเฮ


เก็บตก... ขบวนพาเหรด /พิธีเปิด

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ

        นายทรงเกียรติ จันทร์พรม   นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ 
        นายวุฒิชัย ล้อมทอง         นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น