วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี  ๒๕๕๕
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

  

 วัตถุประสงค์       
               ๑. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราให้คงอยู่สืบต่อไป
               ๒. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน
               ๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว
               ๔. ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัว

กิจกรรม
ภาคเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ผู้ปกครองลงทะเบียนการเยี่ยมเด็กและเยาวชน ฝากทรัพย์สิน อุปกรณ์
                             สิ่งของต่างๆบริเวณจุดรับฝาก
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ปฐมนิเทศผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 เวลา ๑๐.๐๐ น. – ประธานในพิธีเดินทางพร้อมคณะมาถึงบริเวณลานธรรมะ
                          – ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน
                          – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน“วันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๕ ”
                            ชมการแสดงต่าง ๆ  จากเด็กและเยาวชน
                          – พิธีกรเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนสรงน้ำ
                             พระพุทธรูป
                          – พิธีกรเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน
                             ณ บริเวณจุดที่กำหนดเพื่อให้เด็กและเยาวชนขอขมาโดยการลดน้ำดำหัว
                          – ประธานในพิธีมอบของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน
เวลา ๑๑.๔๐ น. – เด็กและเยาวชนพบผู้ปกครองตามจุดที่กำหนด
เวลา ๑๒.๐๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ น. – กิจกรรมการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด
เวลา ๑๕.๐๐ น. – เสร็จพิธี
ผู้ประสานโครงการ
                   นายจักรฤช เผือกแผ้ว    นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น