วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

 
วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
 

             วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีจากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามคำเชิญชวนของนายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิ์ภาพระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเองในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 


วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รู้หน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี

          ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          ๓. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน

          ๔. เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เป็นวันที่สำคัญของเด็กและเยาวชน
 
 
 
 
กิจกรรมดำเนินการ
 
                         - กิจกรรมจับฉลากของขวัญแก่เด็กและเยาวชน
                         - เกมมหาสนุก
                         - การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
 
 
 
 
 
 


 
ผู้ประสานงานโครงการ 
                     นายทรงเกียรติ จันทร์พรม     นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น