วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "โครงการฝึกสมาธิแบบเจริญกรรมฐาน"
                    เนื่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีแนวทางให้ทุกสถานพินิจฯ จัดทำโครงการฝึกสมาธิแบบเจริญกรรมฐาน  สถานแรกรับเด็กและเยาวชนมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุม เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยให้เด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  ทัศนคติ   ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมด้านทักษะการปรับตัวและการดำเนินชีวิต  เตรียมความพร้อมที่
จะออกไปอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข

                   ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมพินิจฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้  จึงได้จัดทำโครงการฝึกสมาธิแบบกรรมฐานขึ้น
วัตถุประสงค์

                      ๑.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนฝึกทำสมาธิขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
                      ๒.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนฝึกสวดมนต์หมู่อย่างพร้อมเพียงกัน
                     ๓.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนฝึกการกราบไหว้พระ  อาราธนาศีล๕  สมาทานศีล๕ และแผ่เมตตาได้กิจกรรมดำเนินการ
                   ๑.  มีการฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ฝึกการอาราธนาศีล๕  และสมาทานศีล๕
                   ๒.  มีการฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
                   ๓.  มีการฝึกเดินจงกรมและนั่งสมาธิครั้งละ ๑๐ นาที                       
                   ๔.  มีการฝึก แผ่เมตตาผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และจดจำจากการฝึกฝนการนั่งสมาธิ และการสวดมนต์   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
o   หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-  กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย  สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
o   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                    -  นางนัฐพร  โกศล   ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ขอขอบพระคุณท่านผู้จิตศรัทธา ร่วมบริจาคเบาะรองนั่งเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ มา ณ โอกาสนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น