วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาบุคลากร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
: การทำงานเป็นทีม
๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
 
          บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสถานพินิจฯ ล้วนมีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิด ที่อยู่ในการควบคุมดูแล ให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม ตลอดจนร่วมพิทักษ์และคุ้มครองประโยชน์ของผู้เยาว์  ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ "การทำงานเป็นทีม" นับว่าเป็น ๑ ในสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน
 
 
 
 
 
 
       โครงการพัฒนาบุคลากร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี : การทำงานเป็นทีม  ณ หอประชุมสวัสดิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้รับความรู้และทักษะในการทำงานเป็นทีม เป็นการพัฒนาทีมงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป
 
 
 
 
 
 
 ชมภาพบรรยากาศโครงการฯ 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น