วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จันทบุรี


             วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา เตรียมสภาพจิตใจของผู้ปกครองถึงผลของ คำพิพากษา อาทิ ความวิตกกังวล หรือการที่ผู้ปกครองรับสภาพไม่ได้ หรือรู้สึกแย่กว่าเด็ก และทราบถึงแหล่งทรัพยากร (resource) ที่จะสามารถไปขอรับบริการได้ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำในเด็กและเยาวชน รวมทั้งเตรียมชุมชนรองรับเด็ก เยาวชน ตามคำสั่งศาลให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง มีเป้าหมายแผนการอนาคตที่มีความชัดเจนและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

              กิจกรรม : ให้ความรู้ในการเตรียมตัวขึ้นศาล แนวทางการพิจารณาคดีของศาล ได้แก่ การคุมความประพฤติ การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมฯ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่มีความเหมาะสม ทั้งจากวิทยากรจากหน่่วยงานวิทยาลัยสารพัดช่าง กศน. และ การฝึกวิชาชีพการทำดอกไม้จันท์ จากกลุ่มสตรีบางกะจะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น