วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


โครงการ สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ๒๕๕๕
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 

หลักการและเหตุผล
        การร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทง” ของไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญ เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ประเพณี ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และการทำกระทงเพื่อเข้าประกวดที่น่าสนใจแตกต่างกันไปซึ่งประเพณีลอยกระทงก่อให้เกิดคุณค่าและความสำคัญด้านต่าง ๆ คือ คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน คุณค่าต่อสังคมทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ คุณค่าต่อศาสนา เป็นการช่วยกันรักษาและทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ

 ท่านผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จันทบุรี นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ ให้เกียรติฯ เป็นประธาน
 
 
วัตถุประสงค์

          .  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย และมีโอกาส

               ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

          ๒.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์กระทง

          ๓.  เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
 
กิจกรรม
             ๑. บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบบ่อน้ำ  เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง
              ๒. กิจกรรมวาดภาพ ออกแบบกระทง
              ๓. กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ / ประกวดกระทงฝีมือเด็กและเยาวชน
              ๔. กิจกรรมประกวดนาย/นางนพมาศ สพ.จันทบุรี ลอยกระทง ๒๕๕๕
              ๕. พิธีลอยกระทง ตามแบบประเพณีไทย
 
 
 
คณะกรรมการตัดสินเข้มข้น
 
 
               กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย และมีโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ได้แสดงความสามารถในการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์กระทง กล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย .....
 
 

 
 ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ
 
                   นางเพิ่มสุข  ยนตร์ภักดิ์     ช่างตัดผม
                   นายวุฒิชัย  ล้อมทอง        นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น