วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
 
 

 
         กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในสถานแรกรับฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสร่วมรำลึกเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"
 
 
 
        เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานแรกรับฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรอการพิจารณาของศาลฯ ได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีโอกาสได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
 
 
 
 ดูภาพกิจกรรมผ่านยูทูป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น