วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555


โครงการบูรณาการครอบครัวสัมพันธ์ (ร่วมกับเรือนจำจังหวัดจันทบุรี)
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

หลักการและเหตุผล

              เด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม หากเด็กและเยาวชนมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศในอนาคต ฉะนั้นเด็กและเยาวชนควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และหน่วยเล็กที่สุดในสังคมที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลเด็กและเยาวชน นั่นคือ “ครอบครัว” ครอบครัวมีหน้าที่หลักในการดูแลและตอบสนองความต้องการของเด็กทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และจากนโยบายของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน คือการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนได้กลับตนเป็นคนดี โดยมีการบูรณาการและมุ่งไปในทางที่จะสงเคราะห์ให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสแก้ไขความประพฤติและปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยถือว่าสาเหตุที่เยาวชนกระทำผิดกฎหมายนั้นเนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองอย่างถูกต้องพอเพียง
 
คณะเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯ ร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายสกล มีชูโชติ(เสื้อดำ) และคณะทำงานจากเรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 

                สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการบูรณาการครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้กับเยาวชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนเพื่อได้กลับตนเป็นคนดี และกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขต่อไป
 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครองได้มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้น เข้าใจความรู้สึกของ
     กันและกัน

๒. เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครองได้รับการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวและ
    สามารถดำเนินตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม

๓. เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหา
 
๔. เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้ระบายปัญหาของตนเอง ลดความวิตกกังวลและความขัดแย้งภายในจิตใจ
 
 
 
นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจ กล่าวเปิดโครงการที่เรือนจำจันทบุรี

กิจกรรม

๑. สำรวจปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน

๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการ

๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

๔. จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน โดยเยาวชนดังกล่าว ต้องการที่จะพบผู้ปกครองที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือน
     จำ และกราบขอโทษ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และอนุเคราะห์จากผู้บัญชาการเรือนจำเป็นอย่างดี

๕. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 
 
ผู้รับผิดชอบ/ประสานโครงการ     
                               
                               - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น