วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในสถานพินิจฯ

   
หลักการและเหตุผล
                     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเป็นนโยบายสำคัญในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  และให้กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐดำเนินการสร้างราชการใสสะอาดและให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความโปร่งใส นั้น                     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัย          ดังนั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในสถานพินิจฯ. ขึ้น ในวันที่ ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก
ค่านิยมในการปฏิบัติราชการที่โปร่งใส
๒.เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยของพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม


ผู้ประสานโครงการ      นางกัญญา วรรณศรี   นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
                            นางนัฐพร  โกศล        นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ


     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น