วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554


โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสถานพินิจฯจันทบุรี
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
                สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหนึ่ง  ที่มีจำนวนคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ได้แก่ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ผู้เกี่ยวข้องที่มาติดต่อประสานงาน      รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวจากการดำเนินคดีต่างๆ  การที่เด็กและเยาวชนที่มาอยู่รวมกันเป็น      จำนวนมากนี้  ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา  ความวุ่นวายต่างๆตามมาในสถานแรกรับฯได้  อันได้แก่        การเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน(หน่วยงาน) เช่น ลื่นล้ม ผลัดตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การเป็นลมหมดสติ  การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนการทะเลาะวิวาท  การก่อเหตุจลาจลของเด็กและเยาวชน        จนส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้รับอันตราย   อันนำมาสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมา  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของหน่วยงาน
                   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและชีวิต    จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอบรมฝึกทักษะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน   เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนมีทักษะในด้านการดูแลผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น   จนนำไปสู่การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีต่อไป วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที
2.     เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3.     เพื่อให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ชุดการช่วยฟื้นคืนชีพ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย
- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี 
วิธีดำเนินการ
1.  ปรึกษาผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
          2.  จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
            3.  กิจกรรม ได้แก่
     -บรรยายให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  สาธิตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  และแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ
-บรรยายให้ความรู้เรื่องการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  สาธิตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  และแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ


 
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวสุภาภรณ์   คำอิ่น  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กลุ่มงานบำบัดแก้ไขและฟื้นฟู  สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          บุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น