วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
 
 
 
         การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  โดยท่านผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
 

 
            การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์ชุดใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖๔ ท่าน ได้รับความรู้และจัดทำแนวทางในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน

 
 
 
             การบรรยายหน้าที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์แก่กรรมการสงเคราะห์ การเสวนาเพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผนการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์ และเข้าเยี่ยมชมภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น