วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันพ่อที่สถานพินิจฯ จันทบุรี ปี 2554

                          5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่ง วัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญ พระราชจริยาวัตรเป็นอเนกประการ จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลาง มหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ” ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่น ทรงปฏิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ
                                วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

                      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรำลึกเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทภาระหน้าที่ของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธาน และรับมอบดอกพุทธรักษาจากเด็กและเยาวชน

ผู้อำนวยการฯ สถานพินิจ รับมอบดอกพุทธรักษาจากเด็กและเยาวชน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดทูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3.เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรมที่จัด
                                8.1 กิจกรรมถวายราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาท
                                8.2 กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ
                                8.3 กิจกรรมประกวดเรียงความ/วาดภาพ
                                8.4 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
                                8.5 กิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวที (มอบดอกพุทธรักษาให้พ่อ)
                                8.6 กิจกรรมเยี่ยมเด็กและเยาวน (ภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน)
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                                      1.นายจักรกฤช เผือกแผ้ว
                                      2.นายคมสรรค์ ลายเกตุ
                                      3.นายวิวัฒน์ สาระโป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น