วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ เสริมสร้างสายใย ให้ใจเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างสายใย ให้ใจเข้มแข็ง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
 
หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว เช่น ทำให้เกิดความเครียด การจัดการกับเวลาที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัว ก่อให้เกิดครอบครัวแตกแยก หรือการใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม หากเด็กและเยาวชนมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศในอนาคต และจากข้อมูลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดส่วนใหญ่มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง เด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพียงคนเดียว หรืออยู่ในความดูแลของญาติ อีกทั้งผู้ปกครองขาดทักษะในการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม ทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไปในทางที่เสียหาย คบหาเพื่อนนอกบ้านและเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจนถูกจับกุมดำเนินคดี
 
นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 
ให้เกียรติเป็นประธาน/กล่าวเปิดงานโครงการฯ

 
       ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งได้รับการปล่อยตัวเพื่อกลับไปอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ได้มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่เหมาะสม และตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่พึ่งมีและปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง กลุ่มงานคดีจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่มั่นคง บิดามารดา ผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาอย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปกระทำผิดอันเป็นปัญหาของสังคมต่อไป
 
  

  
 

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครองได้มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีขึ้น เข้าใจความรู้สึกของกันและกัน

          ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบิดามารดา ผู้ปกครองได้รับการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว และสามารถดำเนินชีวิตตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม

         ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ

         ๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความตระหนักในการรู้จักวางแผนอนาคตอย่างถูกต้อง
 
 

 
 

กิจกรรมโครงการ

        ๑. กิจกรรมฟังคำบรรยายจากวิทยากร
             - บทบาทหน้าที่ และการสร้างสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว และแนวทางการอบรมเลี้ยงดู โดยคุณกวี วรอรรถธนกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

 
         - ทักษะการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัญหาได้อย่างปลอดภัย โดยนางสุปรียา จรัสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
        ๒. กิจกรรมกลุ่มนันทนาการ โดยคณะทำงานสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑. เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้รับทักษะการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีความใกล้ชิดอบอุ่นยิ่งขึ้น

      ๒. ผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาแนะนำเรื่องวิธีเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม

      ๓. ลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

       นายอิสรภาพ เพชรรักษ์ พนักงานคุมประพฤิตชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น