วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556


โครงการแข่งขันฟุตซอลลีก สพ.จันทบุรี
 
 

หลักการและเหตุผล

           กีฬามีส่วนทำให้ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีส่วนประกอบมากมาย อาทิเช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง หลอดเลือด และอวัยวะอื่นๆอีกมากมายมีความแข็งแรงและมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี แต่ถ้าไม่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาก็อาจเกิดความเสื่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง รวมๆกันเรียกว่าปัญหาสุขภาพ ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อช่วยร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆมีความแข็งแรงและสามารถป้องกันโรคได้ กีฬาฟุตซอลเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางกายให้กับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี จึงมีการได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับกรมฯต่อไป

 
 
 

           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ รับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด ด้านการกินอยู่ หลับ นอน การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพการตรวจจิตวิทยา การให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อื่น อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โครงการแข่งขันฟุตซอลลีก สพ.จันทบุรี มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกรมฯต่อไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุดจาการทำกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ด้านร่างกาย จึงได้จัดโครงการแข่งขันฟุตซอลลีก สพ.จันทบุรี ในครั้งนี้ขึ้นมา และเพื่อส่งเสริมในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาต่อไป
 
 
 
วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการบำบัดในด้านร่างกาย
          ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
          ๓. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไป
          ๔. เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
 
 
 

 
 
ดูบรรยากาศผ่าน Youtube

 

 
สรุปผลการแข่งขัน ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ

          นายทรงเกียรติ จันทร์พรม ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น