วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
 
           โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่านพระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
 
             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติเป็นอย่างดี ประกอบด้วย นายเกษมสันต์ อำพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ,นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดระยอง , คุณสุปรียา จรัสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี, นางสุรัสวดี เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว , นางจินนารี ธนพรภิบาลชน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดตราด ,นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ,คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดจันทบุรี และ คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดตราด  ตลอดจนประชาชน ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน
         ทั้งนี้คุณอารี เอนกศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ผู้ดำเนินโครงการ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน..
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          คุณยุพิน จิตพาวสาร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบรี พร้อมคณะ บริจาคขนมหวาน ข้าวเหนียวเหลือง ข้าวเหนียวสังขยา เลี้ยงเด็กและเยาวชน ผู้มีเกียรติ
        คุณเจตนา กีรติโฌชานันท์ ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรี และคณะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลบางกะจะ ร่วมทำบุญ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
          คุณอารี ศรีสุดวุฒิ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ บริจาคยาคูลย์ จำนวน ๕๐๐ ขวด
          คุณเสมอใจ แช่อึ้ง บริจาคขนมเค้ก
         พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญกับเด็กและเยาวชน ที่ไม่ประสงค์ออกนาม มา ณ โอกาสนี้
         
ยอดเงินบริจาคร่วมทำบุญ ทั้งสิ้น ๒๐๔,๙๔๖.๗๕ บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ... สาธุ
 
 
 
 
ฝ่ายประสานงานโครงการ
                 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
                 กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น