วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย( ซักซ้อมแผนเด็กและเยาวชนหลบหนี และก่อเหตุร้าย )
 
                งานด้านการควบคุมดูแล เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นอีกบทบาทหนึ่่ง นอกเหนือจากการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาด้านพฤตินิสัย ซึ่งเป็นการสอดส่องดูแลพฤติกรรม การติดตามความประพฤติของเด็กและเยาวชน เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ทั้งเป็นการป้องกันการขยายตัวของเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ การกระทำผิด การประพฤติตัวไม่เหมาะสม การหลบหนีจากสถานที่ควบคุม การก่อเหตุร้ายของเด็กและเยาวชน
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

          - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบแผนการรักษาความปลอดภัย

          - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ร่วมซักซ้อมแผน รับทราบกระบวนการปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฯ

          - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานควบคุม


 
 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกกลุ่มงาน ในสถานพินิจลุคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี รับทราบและเข้าใจแผนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย


 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
 
               นายสละ  ตรีวิบูล  พนักงานพินิจ  และคณะ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น