วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการ “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕”
สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี

หลักการและเหตุผล

                   5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญ พระราชจริยาวัตรเป็นอเนกประการ จำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ ท่ามกลาง มหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ” ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่น ทรงปฏิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ
ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นายวีรวัฒน์ ศรีหานาม ให้เกียรติเป็นประธาน

                   วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523  หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ  โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู  และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ  จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ   ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา  ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม  พระองค์ทรงเป็น พ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้




           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรำลึกเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทภาระหน้าที่ของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเทิดทูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.2 เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

2.3 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

2.4 เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
กิจกรรมที่จัด
                   - กิจกรรมถวายราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาท
                   - กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ
                   - กิจกรรมประกวดเรียงความ/วาดภาพ
                   - กิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวที (มอบดอกพุทธรักษาให้พ่อ)
                   - กิจกรรมเยี่ยมเด็กและเยาวน (ภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน)
ขอขอบคุณผู้บริจาคของอุปโภค-บริโภคให้กับเด็กและเยาวชน
-          คุณบุญช่วย  นาคประวัติ และคณะ                มอบสับปะรด 4 กระสอบ
-          ท่านรนิดา  จิตราอาภรณ์                            มอบหนังสืออ่านเล่น
-          คณะผู้พิพากษาสมทบ จ.จันทบุรี                  ก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวัน







           หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ
                        นายคมสรรค์  ลายเกตุ                  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                        นายภูมินันท์  คุณที                      นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                        นายวชิรวิทย์  ด่านนิติสิริกุล            นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ


ชมภาพกิจกรรมวันพ่อ

พิธีถวายราชสักการะ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ๕ ธันวามหาราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น